Kodeks postępowania InPro electric Sp. z o.o.

Niniejszy Kodeks postępowania zawiera podstawowe zasady i reguły zachowań w ramach naszego przedsiębiorstwa, w relacjach z naszymi klientami i dostawcami oraz ogółem społeczeństwa.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich praw i przepisów, praw człowieka oraz poszanowania norm społecznych i ochrony środowiska.

Etyka biznesowa przedsiębiorstwa

Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawnych, poszanowania praw człowieka, a w szczególności godności ludzkiej.

We wszystkich działaniach i relacjach biznesowych wymagamy najwyższego stopnia uczciwości. Zwalczamy wszelkie formy korupcji, prania pieniędzy, przekupstwa, wymuszenia i defraudacji. Konfliktu interesów z interesem prywatnym lub inną działalnością gospodarczą należy unikać już od samego początku.

Opowiadamy się za uczciwą konkurencją i przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz przepisów antymonopolowych, chroniących wolną konkurencję.

Zobowiązujemy się do przestrzegania i ochrony wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, a także do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do poufnych tajemnic handlowych, również wobec do stron trzecich. Własność intelektualna, zarówno nasza jak i osób trzecich, jest ściśle chroniona jako informacja poufna. Używanie plagiatów jest zabronione.

Wszystkie produkty i usługi muszą w momencie dostawy spełniać kryteria jakości i bezpieczeństwa określone w umowie i muszą być bezpiecznie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nasze księgi i zapisy prowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, dotyczących kontroli importu i eksportu oraz sankcji i embarga.

Prawa człowieka

Respektujemy godność wszystkich ludzi i wspieramy przestrzeganie praw człowieka, uznanych przez społeczność międzynarodową.

Odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej oraz pracy dzieci i nie tolerujemy żadnych środków dyscyplinarnych, szkodzących zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu ludzi.

Dyskryminacja pracowników w jakiejkolwiek formie jest zabroniona. Dotyczy to dyskryminacji, na przykład ze względu na płeć, rasę, kastę, kolor skóry, niepełnosprawność, przynależność związkową, przekonania polityczne, pochodzenie, religię, wiek, ciążę czy orientację seksualną.

Normy pracy

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich postanowień prawnych, dotyczących warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Dokładamy aktywnych starań, aby zapewnić naszym pracownikom uczciwe warunki pracy. Wynagrodzenie nigdy nie może być niższe od ustawowej płacy minimalnej.

Zapewniamy najlepsze możliwe bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w miejscu pracy oraz wspieramy ciągły rozwój w celu poprawy środowiska pracy.

Respektujemy wolność zrzeszania się oraz prawo do tworzenia grup interesów. Na podstawie ustawodawstwa krajowego przyznajemy naszym pracownikom prawo do dbałości o ich interesy.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników są naszym najwyższym celem.

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią wszystkich procesów zakładowych i jest już na etapie planowania uwzględniane w kwestiach technicznych, ekonomicznych i społecznych. Przestrzegane są przy tym istotne ustawy, zarządzenia, przepisy i związane z nimi regulacje zakładowe.

Zapobieganie, podejmowanie dalekowzrocznych działań w celu utrzymania bezpieczeństwa, a tym samym zdrowia naszych pracowników, stanowi w naszym przedsiębiorstwie priorytet; Pierwszoplanowe znaczenia ma przy tym ciągła poprawa bezpieczeństwa pracy.

Osoby zarządzające odpowiedzialnie realizują powierzone im obowiązki i są wzorem do naśladowania. Bezpieczeństwo pracy jest absolutnym zadaniem kierownictwa zakładu.

Skuteczne bezpieczeństwo pracy uzależnione jest od zaangażowania i współdziałania wszystkich pracowników. Pracownicy w miarę swoich możliwości współodpowiedzialni są za osiąganie celów bezpieczeństwa pracy.

Pracownicy firm obcych podlegają takim samym standardom bezpieczeństwa, jak nasi pracownicy. Uwzględnia się to już przy wyborze i współpracy z firmami zewnętrznymi.

Podstawą wdrożenia naszego zarządzania bezpieczeństwem pracy są nasze „Zasady bezpieczeństwa pracy”, dostępne zawsze w ich aktualnie obowiązującej formie.

Ochrona środowiska

Zasadniczo przestrzegać należy wszystkich obowiązujących przepisów i norm, a także uznanych międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska.

Zobowiązujemy się do świadomego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Należy zadbać o utrzymanie jakości powietrza i wody.

Wspieramy odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i zabraniamy stosowania surowców, pozyskanych niezgodnie z prawem lub nagannie z etycznego punktu widzenia.

Wszystkie produkty wytwarzane w ramach całego łańcucha dostaw muszą spełniać normy

środowiskowe odpowiedniego segmentu rynku. Dotyczy to wszystkich wykorzystywanych do produkcji materiałów i surowców.

Chemikalia i inne substancje, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska, muszą zostać zidentyfikowane. Należy skonfigurować dla nich zarządzanie substancjami niebezpiecznymi, aby dzięki właściwym procedurom można było bezpiecznie obchodzić się z nimi, transportować, przechowywać, przetwarzać lub ponownie wykorzystywać i je usuwać.

Realizacja

Zobowiązujemy się, nasze spółki zależne, wszystkich dostawców i ich dostawców do przestrzegania niniejszych zasad.

Niniejszy Kodeks Postępowania komunikowany jest wewnętrznie i na zewnątrz naszego przedsiębiorstwa oraz udostępniany na naszej stronie internetowej: www.inpro-electric.pl

 

InPro electric Sp. z o.o.

Zarząd